Vedtægter for privatinstitutionen Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue

Kapitel 1.0 – Privatinstitutionens navn og hjemsted (Forankring)

§1

Institutionens navn er Gribskov Naturbørnehave og Vuggestue (herefter institutionen). Den er beliggende Tinghusevej 19, Mårum, 3230 Græsted.

Kapitel 2.0 – Institutionens juridiske grundlag

§2

Stk 1 Institutionen drives som en privatinstitution i henhold til Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Stk 2. Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn, og institutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet i Gribskov kommune.

Kapitel 3.0 – Institutionens formål og opgaver

§3

Stk. 1. Institutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 0 – skolestart og være åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.

Stk. 2. Institutionen skal i samarbejde med forældre og børn skabe et trygt og udviklende miljø, der støtter barnets udvikling. Gennem leg og aktiviteter skal der gives børnene mulighed for at fremme deres fantasi samt deres forståelse for mennesket, dyrene, naturen, mad fra “jord til bord” og samfundet generelt.
Overordnet skal Institutionen give børnene et trygt børneliv, hvor fællesskab og kammeratskab, på tværs af aldersgrupper, skal danne rammen for børnenes udvikling socialt, personligt, sprogligt og vidensmæssigt.

Stk. 3. Institutionens arbejde tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, der løbende revideres.

Stk. 4. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.

Stk. 5. Institutionen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger herom, medlemmernes fælles interesser i forbindelse med det overordnede formål.

§4

Institutionen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kapitel 4.0 – Institutionens ledelse og administration

§5

Institutionens organisering (to-strenget bestyrelsesmodel)
Institutionen er organiseret under en to-strenget bestyrelsesmodel, som består af en Institutionsbestyrelse og en Forældrebestyrelse med en delt kompetence. Den daglige drift og personaleledelse varetages af institutionens leder.

§6

Optagelse i institutionen
Stk. 1 Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også for børn med særlige behov.

Stk. 2 Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Optagelse i privatinstitutionen sker på baggrund af venteliste – anciennitet, dog vil søskende nyde fordel.

Stk. 3 Ved optagelse på institutionens venteliste eller ved direkte indmeldelse i institutionen betales der et indmeldelsesgebyr. Institutionsbestyrelsen fastsætter beløbets størrelse én gang årligt.

§7

Forældrebetaling
Stk. 1. Der betales for barnets ophold fra den dato barnet har fået tildelt plads i institutionen.

Stk. 2. Der skal betales lige store bidrag for alle børn i henhold til pasningstilbuddet. Der differentieres mellem vuggestue og børnehave taksering.

Stk. 3. Institutionsbestyrelsen fastlægger forældrebetalingens størrelse.

Stk. 4. Forældre er pligtige til at betale de til enhver tid af institutionsbestyrelsen fastsatte bidrag.

Stk. 5. Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat, er også gældende for institutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Stk. 6. Det påhviler lederen i henhold til institutionsbestyrelsens bestemmelser at oplyse forældre om reglerne for opsigelse i forbindelse med manglende betaling når dette er relevant.

Stk. 7. Institutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

Stk. 8. Ved ikke rettidig betaling skal der samtidigt betales et rykkergebyr samt institutionens evt. meromkostninger ved inddrivelse af det skyldige beløb.

§8

Opsigelse / udmeldelse
Stk. 1 Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med en måneds varsel til en måneds udgang.

Stk. 2 Institutionsbestyrelsen kan udmelde et barn med en uges varsel til udgangen af den igangværende måned, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 14 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt med 10 dages mellemrum for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før udmeldelse kan finde sted.

Stk. 3 Der kan i helt specielle tilfælde finde opsigelse sted, hvis der er tale om et så dårligt samarbejde mellem forældre og institutionen, at institutionens arbejdsklima og børnenes tarv bliver betydeligt påvirket.

Stk. 4. Såfremt stk. 3 anvendes, skal der forinden være udarbejdet en skriftlig handlingsplan for forløbet. Handlingsplan skal være udarbejdet og vurderet i samarbejde med en faglig kompetent tredjepart og Gribskov Kommune.

Kapitel 4.1 – Institutionsbestyrelsen

§9

Institutionsbestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Institutionsbestyrelsen består af 4 medlemmer.

Stk. 2. 2 af disse medlemmer skal være forælder til et barn i institutionen (dog ikke det samme barn). Minimum 1 af de 2 forældrerepræsentanter skal være medlem af forældrebestyrelsen.

Stk. 3. Derudover udpeges 2 medlemmer som gerne må være eksterne personer, som ikke har børn i institutionen, men som har en særlig tilknytning til området og/eller interesse i at videreføre og bevare Gribskov Naturbørnehave.

Stk. 4. Udover disse medlemmer, deltager lederen i alle institutionsbestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§10

Institutionsbestyrelsens ansvar og kompetence

Stk. 1. Institutionsbestyrelsen har det overordnede juridiske ansvar for institutionens lovlige drift, herunder arbejdsgiveransvar og økonomisk ansvar.

Stk. 2. Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk. 3. Beslutninger omhandlende lederansættelser kræver flertal.

Stk. 4. Beslutninger vedrørende institutionens formue, nedlæggelse af institutionen og ejendomsforhold kræver mindst 2/3 flertal.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, se dog § 28, stk. 4.

§11

Institutionsbestyrelsens møder

Stk. 1. Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne.

Stk. 2. Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel. Endelig dagsorden skal være fremsendt senest 7 dage før mødet.

Stk. 3. Lederen deltager i institutionsbestyrelsens møder.

Stk. 4 Der tages referat af møderne og referatet godkendes af de fremmødte medlemmer ved mødet eller minimum inden for en uge.

Stk. 5 Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Stk. 6. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst 2 medlemmer – indkalder til møde, da kan medlemmer indkalde til møde og være beslutningsdygtig uden formanden, ved deltagelse af minimum 3 medlemmer.

Stk. 7. Institutionsbestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.

Stk. 8. Institutionsbestyrelsen kan kun udøve sin virksomhed ved sine møder.

§12

Ansættelsesforhold

Stk. 1. Institutionsbestyrelsen ansætter og afskediger lederen inden for de rammer, der er fastsat af Gribskov Kommunes retningslinjer.

Stk. 2. Ansættelse af øvrigt personale er uddelegeret til den daglige leder.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til ansættelse af fast personale, hvilket kan udøves via et ansættelsesudvalg, valgt af forældrebestyrelsen.

§13

Tegningsret

Stk. 1. Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan godkende, at lederen og/eller institutionens administrationsselskab kan råde over dankort og netbank til institutionens bankkonti hver for sig.

Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Ved indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige drift eller som berører foreningens kapital, kræves tilslutning fra et kvalificeret antal bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

§14

Hæftelse 

Stk. 1. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Stk. 2. Institutionsbestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

§15

Nedlæggelse

Ved institutionens nedlæggelses skal dens formue med tilslutning fra mindst 2/3 af institutionsbestyrelsens medlemmer og med godkendelse af Gribskov Kommune anvendes til et tilsvarende socialt formål i Gribskov kommune.

Kapitel 4.2 – Forældrebestyrelsen

§16

Forældrebestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Forældrebestyrelsen består af i alt 7 medlemmer. 5 medlemmer (forældrerepræsentanter) vælges af og blandt institutionens forældre på generalforsamlingen.

2 medlemmer (medarbejderrepræsentanter) vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere på et personalemøde. Alle fastansatte medarbejdere, med undtagelse af lederen, kan vælges som medarbejderrepræsentant.

Stk. 2. Kun forældrerepræsentanterne har stemmeret. Lederen og medarbejderrepræsentanterne deltager i alle forældrebestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 3. Udover forældrebestyrelsens medlemmer vælges der to (2) suppleanter til forældrebestyrelsen, hvoraf den ene er 1. suppleant og den anden 2. Suppleant. Derudover vælges der 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne.

Stk. 4. Suppleanterne kan deltage i forældrebestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§17

Udtrædelse af forældrebestyrelsen

Stk. 1. Et forældrevalgt forældrebestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter en suppleant indtræder for den resterende del af perioden.

Stk. 2. Forældrebestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i forældrebestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af forældrebestyrelsen, og der fortsat er et flertal af forældrevalgte medlemmer. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende forældrebestyrelsesmedlem udtræde.

Stk. 3. En medarbejderrepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til institutionen eller har modtaget en opsigelse fra institutionen. Medarbejdersuppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen.

§18

Forældrebestyrelsens ansvar og arbejde 

Stk. 1 Forældrebestyrelsen fastsætter de pædagogiske principper for institutionen og evaluerer hvert år den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til ansættelse af fast personale, hvilket kan udøves via et ansættelsesudvalg, valgt af forældrebestyrelsen.

Stk. 2. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til anvendelse af den økonomiske ramme.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af leder.

Stk. 4. Forældrebestyrelsen udøver sin kompetence inden for de af kommunens fastsatte mål og rammer og det af institutionsbestyrelsens fastsatte formål med institutionen.

Stk. 5. Forældrebestyrelsen konstituerer sig og formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen.

§19

Forældrebestyrelsens møder 

Stk. 1. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt.

Stk. 2.  Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel. Endelig dagsorden skal være fremsendt senest 7 dage før mødet. Et flertal af forældrebestyrelsen kan ligeledes indkalde til møde.

Stk. 3. Forældrebestyrelsen kan kun udøve sin virksomhed ved sine møder.

Stk. 4. Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede.

Stk. 5. Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning.

Stk. 6. Der kan kun træffes beslutninger på møderne og handles på forældrebestyrelsens vegne med afsæt i de beslutninger der er truffet på møderne.

Stk. 7. Forældrebestyrelsen kan beslutte at afholde et møde eller en del deraf for lukkede døre.

Stk. 8. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, dog uden stemmeret.

Stk. 9. Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen. Institutionen har pasningsforpligtigelse, hvis der er behov herfor. Undtaget er dog 5. juni, 24. december og 31. december.

Stk. 10 Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen så længe det godkendte ugentlige timetal fastholdes.

Stk. 11. Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 3 måneder.

Stk. 12. Forældrebestyrelsen skriver referat ved hvert møde. Referatet godkendes af de fremmødte medlemmer ved mødet eller minimum inden for en uge.

Stk. 13. Forældrebestyrelsen er forpligtet til så vidt muligt at give indblik i forældrebestyrelsens arbejde, der  dog er underlagt begrænsninger i henhold til tavshedspligtens bestemmelser.

Kapitel 4.3 – Lederens ansvar og kompetencer

§20

Stk. 1. Lederen varetager, under ansvar overfor institutionsbestyrelsen, den daglige ledelse og drift af privatinstitutionen.

Stk. 2. Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgning af den pædagogiske læreplan. Læreplanen godkendes af Gribskov Kommune.

Stk. 3. Lederen er ansvarlig for, i samarbejde med Gribskov Kommune, at gennemføre sprogstimulering jvf. § 4a i folkeskoleloven.

Stk. 4. Lederen udarbejder hvert år en virksomhedsplan for det kommende års pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i forældrebestyrelsen inden årets udgang.
Virksomhedsplanen skal omhandle:

– Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning.
– Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper.
– Mål og handleplan for forældresamarbejdet.

§21

Personaleforhold
Stk. 1 Leder af institutionen skal have pædagogisk uddannelse eller tilsvarende og personalesammensætningen følger i øvrigt, som minimum, Gribskov Kommunes anbefaling.
Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.

Stk. 2 Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst efter gældende regler på området.

Stk. 3 Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser, børneattester og straffeattest.

Stk. 4 Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

Kapitel 5.0 – Tavshedspligt for Institutions- og forældre-bestyrelsesarbejde

§22

Stk. 1. Bestyrelsernes arbejde er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af institutionsbestyrelsen eller forældrebestyrelsen. Institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen er forpligtede til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herom. Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

Stk. 2. Det er bestyrelsernes opgave at sørge for, at nye medlemmer (og suppleanter) af institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen får kendskab til nærværende vedtægt.

Kapitel 6.0 – Generalforsamling

§23

Stk. 1. Generalforsamlingen er Institutionens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned i Gribskov Kommune.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af forældrebestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse.

Stk. 4. Dagsordenen skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder for det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for resten af indeværende regnskabsår.

Stk. 5. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være institutionsbestyrelsen samt forældrebestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling i oktober. Forslag skal derefter udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 6. Spørgsmål, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning på generalforsamlingen.

Stk. 7. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsernes beretninger om det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og institutionsbestyrelsen.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
  6. Valg af henholdsvis institutions- og forældre-bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter.
  7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  8. Eventuelt. 

Kapitel 6.1 – Valghandling og valgbarhed

§24

Forældrebestyrelse

Stk. 1. Valg til forældrebestyrelsen afholdes i forbindelse ved den årlige generalforsamling inden udgangen af oktober måned.

Stk. 2. Forældre har ved afstemningen én stemme pr. barn indskrevet i institutionen.

Stk. 3. Valg til forældrebestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er, den/de personer med flest stemmer.

Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Stk. 5. Forældrebestyrelsesrepræsentanter vælges for en 2-årig periode svarende til dennes valgperiode.

Stk. 6. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted.

Stk. 7. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter.

Stk. 8. Suppleanter for forældrebestyrelsen vælges for 1 år ad gangen på generalforsamlingen.

Stk. 9. Hvis et forældrebestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen indtræder 1. suppleanten for den resterende del af perioden frem til den næste ordinære generalforsamling.

Stk. 10. Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen.

Stk. 11. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 12. Forældre, der er i restance til institutionen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom forældrene ikke kan vælges til tillidshverv i institutionen.

§25

Medarbejderrepræsentanter

Stk. 1. Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra ledelsen.

Stk. 2.  Personalemødet med valg til bestyrelsen, skal afholdes inden  generalforsamlingen, med valg til forældrebestyrelsen i oktober måned.

Stk. 3. Medarbejderrepræsentanter vælges for en 2-årig periode svarende til dennes valgperiode.

Stk. 4. Der vælges én medarbejderrepræsentant i lige år og én medarbejderrepræsentant i ulige år.

Stk. 5. Valgperioden for medarbejderrepræsentanten påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode.

Stk. 6. Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen.

Stk. 7. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i forældrebestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

§26

Institutionsbestyrelse

Stk. 1. Forældrebestyrelsen har indstillingsretten til alle kandidater til institutionsbestyrelsen.

Stk. 2. Generalforsamlingen godkender indstillede kandidater ved den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt generalforsamlingen ikke ved simpelt stemmeflertal kan godkende opstillede kandidater til institutionsbestyrelsen, da skal der snarest muligt afholdes en ekstraordinær generalforsamling alene til formål at godkende alternativ(e) kandidat(er).

Stk. 4. I tilfælde af at et eksternt medlem trækker sig indenfor perioden på 4 år skal der udpeges et nyt medlem. Forældrebestyrelsen udpeger nye medlemmer, som ligeledes skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

Stik. 5. De to medlemmer, der vælges efter § 9, stk. 3 til institutionsbestyrelsens, vælges for 4 år ad gangen. Medlemmerne vælges forskudt hvert andet år. I 2020 vælges et medlem dog for 2 år og et medlem for 4 år, og herefter vil valgperioden være 4 år.

§27

Konstituering

Stk. 1. På det førstkommende møde efter generalforsamlingen, konstituerer henholdsvis institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen sig med en formand og en næstformand (og danner sin egen forretningsorden).

§28

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Den indkaldes, når Forældrebestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af institutionens medlemmer (der ikke er i mere end en måneds restance til Institutionen) skriftligt og med underskrift har ønsket det. Ønsket om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af de punkter, der skal optages på dagsordenen.

Stk. 2.  Når ønsket om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er fremsat overfor forældrebestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter modtagelse af dette, idet juli måned ikke medregnes.

Stk. 3. Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, skal generalforsamlingen nægte at behandle dagsordenen.

Stk. 4. Træffer institutionsbestyrelsen en beslutning hvor formandens stemme er afgørende jf. § 10, stk. 5, kan de to medlemmer af institutionsbestyrelsen, der er uenige i denne beslutning i forening tilkendegive, at de på denne baggrund ønsker, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan komme til afstemning og/eller generalforsamlingen kan anmodes om at rekonstituere bestyrelsen. Begge medlemmer skal i givet fald tilkendegive dette straks i forbindelse med, at beslutningen bliver truffet, og det skal føres til referat. Sker dette ikke bortfalder retten hertil efter dette punkt.

Såfremt der begæres ekstraordinær generalforsamling på ovenstående baggrund, kan minimum 2 institutionsbestyrelsesmedlemmer i forening derudover kræve, at bestyrelsen skal rekonstitueres på den ekstraordinære generalforsamling, således at alle medlemmer af institutionsbestyrelsen er på valg.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, skal ske senest 1 uge efter tilkendegivelse herom jf. ovenfor, og den skal indkaldes med 2 ugers varsel.

§29

Afholdelsen af Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen. Dirigenten må ikke være medlem af en af bestyrelserne.

Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 3. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig underskrevet fuldmagt til et andet medlem. Stemmeberettigede medlemmer, kan ikke medbringe mere end to fuldmagter.

Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed anses et forslag ikke for vedtaget.

Stk. 5. Forældrene til børn i institutionen har pligt til at modtage valg som medlem af bestyrelse(r) eller som suppleanter og virke i disse funktioner i den pågældende periode.

Stk. 6. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Stk. 7. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og forældrebestyrelsens formand, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 8. Senest en måned efter generalforsamlingen skal referat fra generalforsamlingen være tilgængeligt for forældrene.

Stk. 9. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er institutionsbestyrelsen bemyndiget til at underskrive for institutionens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Kapitel 7.0 – Regnskab og Revision

§30

Stk. 1. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Institutionens regnskab føres af det generalforsamlingen valgte administrationsselskab og regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor.

Stk. 3. Eventuelt overskud skal anvendes til udviklingsformål i privatinstitutionen.

Stk. 4. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af institutionsbestyrelsen.

§31

Stk. 1. I forhold til tredjemand hæfter forældrene ikke for institutionens forpligtelser med andet end det fastsatte månedlige bidrag i forbindelse med pasningstilbuddet.

Stk. 2. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af institutionens formål kan ske ved opkrævning hos forældrene eller tillige ved optagelse af lån såfremt det væsentligt overstiger de kommunale gældende takster.

Kapitel 8.0 – Forskellige bestemmelser

§32

I spørgsmål, som denne vedtægt ikke giver svar på, skal bestyrelserne afgøre og løse disse spørgsmål efter bedste evne og overbevisning. Bestyrelserne skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved næste generalforsamling. I meget vigtige sager skal bestyrelserne indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§33

Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af denne vedtægt kræver 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, idet dette flertal dog mindst skal udgøre halvdelen af institutionens medlemmer.

Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3. Ændring af institutionens vedtægt kræver kommunens samtykke.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20 oktober 2020, samt ekstraordinær generalforsamling d. 10 november 2020.