Vedtægter for privatinstitutionen Gribskov Naturbørnehave

§ 1
Forankring
Stk. 1
Privatinstitutionens navn er Gribskov Naturbørnehave og er hjemmehørende i Gribskov Kommune, beliggende Tinghusevej 19, Mårum, 3230 Græsted og er tilsluttet Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab.
§ 2
Formål
Stk. 1
Den private institution er oprettet efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 5. og drives som privat institution.
Privatinstitutionen modtager børn i alderen 0 – skolestart.
Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn. Privatinstitutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet.
Institutionens formål er at være dagtilbud for børn i ”før skolealderen” og være åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter mod ensretning må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.
Institutionens formål er, i samarbejde med forældre og børn at skabe et trygt og udviklende miljø, der støtter barnets udvikling. Gennem leg og aktiviteter skal der gives børnene mulighed for at fremme deres fantasi samt deres forståelse for mennesket, dyrene, naturen og samfundet.
Formålet er at give børnene et trygt børneliv, hvor fællesskab og kammeratskab, på tværs af aldersgrupper, skal danne rammen for børnenes udvikling socialt, personligt, sprogligt og vidensmæssigt.
Institutionens arbejde tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, der løbende revideres.
§ 3
Institutionens ledelse
Stk. 1. Privatinstitutionen ledes ved hjælp af en tostrenget bestyrelsesmodel, hvorved en institutionsbestyrelse varetager den overordnede ledelse, samt en forældrebestyrelse der har som primær opgave at fastsætte de pædagogiske principper for institutionen. Den daglige administrative og pædagogiske ledelse varetages af institutionslederen.

§ 4
Institutionsbestyrelsens ansvar og arbejde
Stk.1
Institutionsbestyrelsen består af 5 medlemmer. To af disse udgøres af to medlemmer fra forældrebestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden for forældrebestyrelsen. Derudover udpeges der 2 medlemmer som gerne må være eksterne personer, som ikke har børn i institutionen, men som har en særlig tilknytning til området og/eller interesse i bevarelsen af Gribskov Naturbørnehave. Det sidste medlem er 1 repræsentant fra Gribskov Skole. Udover disse deltager lederen i alle bestyrelsesmøder. Lederen og repræsentanten fra Gribskov Skole har ikke stemmeret.
Stk.2
Institutionsbestyrelsens 2 eksterne medlemmer udpeges for 4 år ad gangen af institutionsbestyrelsen, hvilket skal godkendes ved den årlige generalforsamling. Genudpegning kan finde sted. Forældrebestyrelsen har indstillingsretten til kandidaterne til institutionsbestyrelsen.
Stk.3
I tilfælde af at et eksternt medlem trækker sig indenfor perioden på 4 år skal der udpeges et nyt medlem. Institutionsbestyrelsen udpeger nye medlemmer, som ligeledes skal godkendes på det førstkommende forældremøde. Forældrebestyrelsen har fortsat indstillingsretten til kandidater til institutionsbestyrelsen.
Stk.4
På det førstkommende møde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.
Stk.5
Institutionsbestyrelsen er arbejdsgiver og påser at privatinstitutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens mål, og de regler der til enhver tid er gældende for privatinstitutionens ledelse og drift.
Institutionsbestyrelsen træffer beslutninger vedrørende institutionens formue og juridiske forpligtigelser.
Stk. 6
Institutionsbestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Ansættelse af øvrigt personale er uddelegeret til den daglige leder. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til ansættelse af fast personale, hvilket kan udøves via et ansættelsesudvalg, valgt af forældrebestyrelsen.
Stk. 7
Institutionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 8
Samtlige medlemmer af institutionsbestyrelsen har stemmeret, undtagen repræsentanten fra Gribskov Skole. Ved lighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 9
Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over privatinstitutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra 3/4 del af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, se dog § 14.
Stk. 10
Der afholdes mindst 4 møder om året.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formandens eller et flertal i bestyrelsens foranledning, med mindst 7 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.
Stk. 11
Institutionsbestyrelsen kan kun udøve sin virksomhed ved sine møder.
Stk. 12
Under møderne føres referat, der godkendes af de fremmødte medlemmer og underskrives ved det førstkommende møde.
§ 5
Forældrebestyrelsens ansvar og arbejde
Stk. 1
Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 er forældre til børn i institutionen og 2 er medarbejderrepræsentanter. Kun forældrerepræsentanterne har stemmeret. Lederen deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Stk. 2
Forældrebestyrelsen fastsætter de pædagogiske principper for institutionen og evaluerer hvert år den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til ansættelse af fast personale, hvilket kan udøves via et ansættelsesudvalg, valgt af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen har indstillingsretten til eksterne medlemmer som kandiderer til institutionsbestyrelsen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til anvendelse af den økonomiske ramme.
Stk.3
Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, forskudt i forhold til hinanden, således, at der i ulige år vælges 3 medlemmer, og i lige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Udover bestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne, den ene som 1. suppleant. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Når et bestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen indtræder 1. suppleanten for den resterende del af perioden frem til den næste ordinære generalforsamling.
Stk. 4
Valg til forældrebestyrelsen afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling inden udgangen af oktober måned. Valget bekendtgøres med minimum 14 dages varsel. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til valget.
Stk. 5
Hver familie har 1 stemme pr. barn i institutionen. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f.eks. plejeforældre. Der kan stemmes via fuldmagt.
Stk. 6
Forældre er kun valgbare så længe de har børn indskrevet i institutionen. Forældrebestyrelsesmedlemmer der ikke længere har børn i institutionen forbliver siddende i forældrebestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling med mindre medlemmet trækker sig inden. Det tilstræbes at både forældre til børn i vuggestuen, og til børn i børnehaven er repræsenteret i bestyrelsen.
Stk. 7
Medarbejderrepræsentanterne vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2 årig periode. Valget finder sted inden udgangen af oktober måned, umiddelbart før den ordinære generalforsamling. Der kan vælges 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne.
En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.
Lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant.
Stk. 8
På det førstkommende møde efter valget til bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.
Stk. 9
Der afholdes mindst 4 møder om året.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning eller et flertal i bestyrelsens foranledning med mindst 7 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.
Stk. 10
Bestyrelsen kan kun udøve sin virksomhed ved sine møder.
Stk. 11
Under møderne føres referat, der godkendes af de fremmødte medlemmer og underskrives ved det førstkommende møde.

§ 6
Tavshedspligt
Stk. 1
Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af institutionsbestyrelsen eller forældrebestyrelsen. Institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen er forpligtede til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.
Stk. 2
Det er bestyrelsernes opgave, at sørge for, at nye medlemmer af institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen får kendskab til nærværende vedtægt.

§ 7
Økonomi
Stk. 1
Privatinstitutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2
Privatinstitutionens regnskab føres af SPIA – Selvejende og Private Institutioners Administrationsselskab og regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor.
Stk. 3
Eventuelt overskud skal anvendes til udviklingsformål i privatinstitutionen.

§ 8
Lederens ansvar og kompetence
Stk. 1
Lederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af privatinstitutionen.
Stk. 2
Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan, herunder udarbejdelse af Børnemiljøvurderingen.
Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgning af den pædagogiske læreplan.
Læreplanen godkendes af Gribskov Kommune.

Stk. 3
Lederen er ansvarlig for, i samarbejde med Gribskov Kommune, at gennemføre sprogstimulering jvf. § 4a i folkeskoleloven.

Stk. 4
Lederen udarbejder hvert år en virksomhedsplan for det kommende års pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i forældrebestyrelsen inden årets udgang.
Virksomhedsplanen skal omhandle:
– Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning
– Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper
– Mål og handleplan for forældresamarbejdet

§ 9
Personaleforhold
Stk. 1
Leder og souschef i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger i øvrigt, som minimum, Gribskov Kommunes anbefaling.
Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.
Stk. 2
Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst efter gældende på området.
Stk. 3
Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser, børneattester og straffeattest.
Stk. 4
Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§ 10
Åbningstid
Stk. 1
Privatinstitutionen har åbent alle hverdage fra kl. 6:30 – 17:00. Fredag dog fra 6:30 – 16:30.
Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.
Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 3 måneder.

Stk. 2
Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen. Institutionen har pasningsforpligtigelse, hvis der er behov herfor. Undtaget er dog 5. juni og 24. december.
§ 11
Optagelse i institutionen
Stk. 1
Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.
Ventelisten står åben for alle børn, også for børn med særlige behov.

Stk. 2
Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Optagelse i privatinstitutionen sker på baggrund af venteliste – anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin.
Stk. 3
Ved optagelse i institutionen betales der et indmeldelsesgebyr. Institutionsbestyrelsen fastsætter beløbets størrelse én gang årligt.

§ 12
Opsigelse / udmeldelse
Stk. 1
Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med en måneds varsel til en måneds udgang.
Stk. 2
Opsigelse fra privatinstitutionen side kan finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.
Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.
Der kan i helt specielle tilfælde finde opsigelse sted, hvis der er tale om et så dårligt samarbejde mellem forældre og institutionen, at institutionens arbejdsklima bliver betydeligt påvirket.
§ 13
Forældrebetaling
Stk. 1
Institutionsbestyrelsen fastlægger forældrebetalingens størrelse.
Stk. 2
Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.
Stk. 3
Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

§ 14
Tilsyn
Stk. 1
Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter de retningslinjer der fremgår af godkendelseskriterierne.

§ 15
Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1
Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden for institutionsbestyrelsen og et andet bestyrelsesmedlem..
Institutionsbestyrelsen kan godkende, at lederen og/eller institutionens administrationsselskab kan råde over dankort og netbank til foreningens bank/giro hver for sig.

Stk. 2
Privatinstitutionen er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning. Privatinstitutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

§ 16
Ophør
Stk. 1
Beslutning om opløsning af institutionen tages af samtlige bestyrelsesmedlemmer i institutionsbestyrelsen. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning i bestyrelsen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Gribskov Kommune.

Vedtægter revideret ved generalforsamlingen d.31/10-2017